Article

นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมแพงจริงหรือ

พอเรานึกถึงสินค้านวัตกรรม เรามักจะมีความคิดที่ว่า     1.ราคาสูง   2.แพง     3.ไม่คุ้มค่า    4. ยุ่งยาก  สุดท้ายผู้ประกอบการมักจะตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีแบบเดิม ไม่แปลกเลยครับ!!!

แต่วันนี้เราลองมาทบทวน และชวนวิเคราะห์กันดูนะครับ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าธุรกิจเรามีความจำเป็นต้องผลิตน้ำร้อน อุณหภูมิ 60 องศาเซสเซียส ปริมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน ค่าพลังงานความร้อนที่ใช้งานจะเป็นเท่าไหร่ครับ? 

เรามาเริ่มหากันครับ เริ่มแรกเราหาค่า ปริมาณความร้อน
คิดได้จาก สูตร    Q = mcp∆t , เมื่อ
                            Q  คือ  ปริมาณความร้อนที่ได้รับหรือสูญเสียไปมีหน่วยเป็นแคลอรี (cal )
                           m  คือ  มวลของวัตถุ มีหน่วยเป็นกรัม (kg)
                           cp  คือ  ความจุความร้อนจำเพาะของวัตถุมีหน่วยเป็นแคลอรีต่อกรัมองศาเซลเซียส (kJ/kg°C)
                           ∆t  คือ  อุณหภูมิที่เปลี่ยนไปมีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส ( °C )

ดังนั้น      ปริมาณความร้อน (KW) ปริมาณน้ำ = 10,000 ลิตร/วัน = 10,000 kg
                           Q = 10,000 (kg/day) x 4.18 (kJ/kg.C) x 60-30 (C)
                           Q = 1,254,000 (KJ/day)

พลังงานความร้อนที่ใช้                         
                           Q = 1,254,000 (KJ/day)/ 60 (min/h)/ 60 (s/min)/ 24 (h/day)
                           Q = 348.3 (kW/day)
                           Q = 14.51 (kWh)
แสดงว่า ถ้าเราต้องผลิตน้ำร้อน ปริมาณ 10,000 ลิตร ต่อวัน เราจะต้องใช้พลังงานความร้อน สูงถึง 1,255,500 kJ/day หรือเท่ากับ 348.3 kW คิดเป็นชั่วโมง = 14.51 kWh

ในเชื้อเพลิงที่แตกต่างกัน เราจะพบว่า

  1. ถ้าเราใช้ไฟฟ้า คิดที่ทำงาน 12 ชม. จะใช้ไฟฟ้าสูงถึง 63,570 kWh ต่อปี คิดเป็น 254,283.33 บาท/ปี
  2. ถ้าเราใช้แก๊ส LPG จะใช้แก๊สสูงถึง 10,585 กิโลกรัม ต่อปี(ค่าพลังงานของ LPG 49.57 MJ/kg)*
  3. ถ้าเราใช้น้ำมันดีเซล จะใช้ปริมาณดีเซลสูงถึง 14,785 ลิตรต่อปี(ค่าพลังงานของดีเซล 36.42 MJ/l)*
  4. ถ้าเราใช้น้ำมันเตา จะใช้ปริมาณน้ำมันเตาสูงถึง 13,540 ลิตรต่อปี(ค่าพลังงานของดีเซล 39.77 MJ/l)*
           *คิดประสิทธิภาพของหม้อน้ำที่ 85%
  1. ถ้าเราใช้ heat pump ที่ใช้ผลิตน้ำร้อนต่อวัน 348.3 kWh/day เราสามารถเลือกใช้ heat pump ขนาด 60 kWความร้อน ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 18 kW  จะทำงานให้ได้ความร้อนขนาด 348.3 kWh/day จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร

การหาค่าใช้จ่ายของปั๊มความร้อนเพื่อใช้พลังงานให้เพียงพอต่อวัน    =          348.3 kWh/day
                                                                                                                =          348.3 kWh/day/ 60 kWheat
                                                                                                                =          5.81 h/day
                                                                                                                =          5.81 h/day x 18 kWele
                                                                                                                =          104.58 kWh/day
                                                                                                                =         38,143 kWh/year
คิดเป็นจำนวนเงิน                                                                                   =          152,570 บาท/ปี
คิดค่าพลังงานไฟฟ้า 4 บาท/kWh

จากผลการวิเคราะห์ทั้งหมดพบว่า การใช้พลังงานของปั๊มความร้อนใช้พลังงานน้อยที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2

คำถามนี้น่าจะตอบได้จากตารางเปรียบเทียบนี้ จะเห็นถึงความคุ้มค่าทั้งในด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกันนะครับ    

Author


Avatar